2 yachts by Eidsvik

  • Eidsvik
  • 27.86m
  • 1934

  • Eidsvik
  • 24.38m
  • 1962