6 yachts by Frank Neubelt

 • Bugari
 • 26.06m
 • 2004

 • Hotchya
 • 34.96m
 • 2006

 • Moonen
 • 34.00m
 • 1997

 • YBM
 • 26.91m
 • 1998