1 yachts by Karlstads Varv

  • Karlstads Varv
  • 32.31m
  • 1981