13 yachts by Kerim Demir

 • Bilgin
 • 31.50m
 • 2007

 • Mengi-Yay
 • 27.13m
 • 1994

 • Mengi-Yay
 • 27.43m
 • 1994

 • Mengi-Yay
 • 26.52m
 • 1995

 • Mengi-Yay
 • 37.00m
 • 1996

 • Mengi-Yay
 • 29.87m
 • 2001

 • Mengi-Yay
 • 32.00m
 • 2003

 • Mengi-Yay
 • 34.84m
 • 2004

 • 28.44m
 • 1995

 • Mengi-Yay
 • 35.00m
 • 2011