7 yachts by Nishii Zosen - Sterling

 • Nishii Zosen - Sterling
 • 48.01m
 • 1983

 • Nishii Zosen - Sterling
 • 44.96m
 • 1986

 • Nishii Zosen - Sterling
 • 55.17m
 • 1986

 • Nishii Zosen - Sterling
 • 44.96m
 • 1989