2 yachts by Polnocna

  • Polnocna
  • 32.61m
  • 1953

  • Polnocna
  • 38.71m
  • 1956