2 yachts by Svendborg Skibsvaerft

  • Svendborg Skibs
  • 26.00m
  • 1949

  • Svendborg Skibs
  • 35.20m
  • 1955