3 yachts by Thomas Hamel

  • Azzura
  • 30.48m
  • 2006

  • Mackeddie
  • 38.34m
  • 2008