Royal Craft   45.72 m •  2012
Cobra Yacht   34.02 m •  2005
Aydos   30.7 m •  2016