Maiora   34.99 m •  2023
AB Yachts   30.5 m •  2023