Saba Yachts Ltd.

TASMAN BLUE

Saba   24.38 m •  2003