101 yachts by Bernard Olesinski

 • Princess
 • 40.16m
 • 2015

 • Princess
 • 40.16m
 • 2015

 • Princess
 • 32.00m
 • 2015

 • Princess
 • 21.54m
 • 2007

 • Princess
 • 20.33m
 • 2008

 • Princess
 • 30.45m
 • 2016

 • Fairline
 • 23.77m
 • 2014