7 yachts by Franck Darnet

  • Nahema
  • 36.58m
  • 2007

  • Sunrise
  • 44.85m
  • 2009

  • Sunrise
  • 44.85m
  • 2014