10 yachts by Darnet Design

 • Nahema
 • 36.58m
 • 2007

 • Sunrise
 • 44.85m
 • 2009

 • Sunrise
 • 44.85m
 • 2014

 • Viareggio Superyachts
 • 63.80m
 • 2018