13 yachts by Joachim Kinder

 • Bilgin
 • 36.58m
 • 2006

 • Bilgin
 • 39.00m
 • 2010

 • Dubbel & Jesse
 • 24.95m
 • 1991

 • Porsius
 • 34.81m
 • 1988

 • PR Marine
 • 24.99m
 • 1995

 • Bilgin
 • 44.88m
 • 2011