1 yachts by Kremer & Sohn

  • Kremer
  • 46.82m
  • 1963