10 yachts by Pavlik Design Team

 • Broward Marine
 • 40.50m
 • 1995

 • Broward Marine
 • 34.14m
 • 1999

 • Deep Sea Marine
 • 42.06m
 • 2002

 • Maiora
 • 31.00m
 • 2001

 • Intermarine - USA
 • 29.05m
 • 2001