11 yachts by Pokela Design

 • KSE - Monte Fino
 • 24.90m
 • 2001

 • Nordlund
 • 30.48m
 • 1993

 • Nordlund
 • 25.91m
 • 1995

 • Nordlund
 • 30.48m
 • 1997

 • Nordlund
 • 32.00m
 • 2001

 • Nordlund
 • 32.10m
 • 2002

 • Nordlund
 • 34.75m
 • 2003