2 yachts by Zygmund Choren

  • Gdanska
  • 48.49m
  • 1985