1 yachts by Strandby Skibsvaerft

  • Strandby Skibs
  • 25.39m
  • 1991