RB Dereli   38.74 m •  2004
RMK Marine   36.84 m •  2003
RMK Marine   32.64 m •  2001