Rossinavi   70 m •  2011
ISA   54.65 m •  2014
Kingship Marine   43.9 m •  2024
IAG Yachts   40.53 m •  2016