De Savary

CARIBANA

Palmer Johnson   27.43 m •  1977