Trinity Yachts   59.6 m •  2006
Lloyds K   32.13 m •  2004