Giunti Nedo

GREEK TYCOON V

Van Hamburg   24.41 m •  1964