Havard Yachts

KLONDIKE DREAMS

Havard   24.02 m •  1988