John Manly

SOCORRO VORTEX

Manly   42.67 m •  1981