Nicola Skaf

FUTURA

Shama Yachts   35.36 m •  2006

STELLA

Shama Yachts   30.48 m •  2004