Shama Yachts   35.36 m •  2006
Shama Yachts   30.48 m •  2004