Royal Denship   70 m •  2002
Royal Denship   63.84 m •  2006
Royal Denship   46.7 m •  2004
Royal Denship   44.41 m •  2007