Ou Baholyodhin

SENSEI

Mitsubishi HI   37.8 m •  1991