Patrik Nadal

FUTURA

Shama Yachts   35.36 m •  2006