Pavlik Design

Mefasa   42 m •  1992
Shama Yachts   30.48 m •  2004