5 yachts by Roy Sklarin

  • Lydia
  • 26.21m
  • 1983