Spirit Yachts   33.9 m •  2020
Spirit Yachts   30.66 m •  2007