Yula Samara

AEGEAN PRINCESS

Alpha Marine   32.92 m •  1992