JFA Yachts   27.43 m •  2009
Custom   24.05 m •  2008