20 yachts by CIM

  • CIM
  • 29.69m
  • 1990

  • CIM
  • 24.26m
  • 1994