Vitters   42.9 m •  2004
JFA Yachts   42.18 m •  2006
Nautor Swan   39.99 m •  2006
Royal Huisman   39.96 m •  2005
Royal Huisman   39.93 m •  2003
Mackeddie   38.34 m •  2008
Royal Huisman   35.78 m •  2006
Ward   29.14 m •  2007
JFA Yachts   27.43 m •  2009
JFA Yachts   26 m •  2006
Fitzroy Yachts   25.51 m •  2003
Jet-Tern Marine   25 m •  2013