Dubai Marine   25.91 m •  2007
Dubai Marine   25.91 m •  2010