Glebe Point

VOYAGER

Glebe Point   25.91 m •  1977