Glommens Mv   50.29 m •  1950
Glommens Mv   33.59 m •  1960