Holbaek Skibs

HAVET

Holbaek Skibs   37.49 m •  1954