Holgate   32.61 m •  1975
Holgate   27.43 m •  1966