Holms Batvary

ZEBU

Holms Batvary   31 m •  1938

RUTH

Holms Batvary   27.55 m •  1914