1 yachts by Holms Varv

  • Holms Batvary
  • 27.55m
  • 1914