8 yachts by J. Samuel White

 • J. Samuel White
 • 28.32m
 • 1923

 • J. Samuel White
 • 35.66m
 • 1927

 • J. Samuel White
 • 47.24m
 • 1927

 • J. Samuel White
 • 27.13m
 • 1928

 • J. Samuel White
 • 37.55m
 • 1931

 • J. Samuel White
 • 32.74m
 • 1955

 • J. Samuel White
 • 33.53m
 • 1959