Karides Yachts

DESIRE

Karides Yachts   41.15 m •  2013