7 yachts by Nishii Zosen - Sterling

55m-nishii-bannenberg-yacht-for-sale-profile
55m-nishii-bannenberg-yacht-sun-deck55m-nishii-bannenberg-yacht-jacuzzi

  • Nishii Zosen - Sterling
  • Loading...
  • 1986
matrix-rose-yacht-exterior

  • Nishii Zosen - Sterling
  • Loading...
  • 1986
Super Yacht Maverick II

  • Nishii Zosen - Sterling
  • Loading...
  • 1988