Nyborg Shipyard

Nyborg Shipyard   28.04 m •  1900