15 yachts by Olivier Flahault

 • CIM
 • 29.69m
 • 1990

 • CIM
 • 24.26m
 • 1994

 • Notika Teknik
 • 24.99m
 • 1996

 • Notika Teknik
 • 29.99m
 • 1996