Palmer Marine   36.58 m •  1985
Palmer Marine   28.96 m •  1988